aanmelden van uw kind

aanmelden van uw kind

aanmelden

Onze 4 Havo klas zit vol. Aanmelden voor 4 havo is pas weer mogelijk vanaf schooljaar 2019-2020.

Voor aanmelding en plaatsing op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig van het samenwerkingsverband van de regio waar de leerling woont.

Op de tlv geeft het samenwerkingsverband de bekostigingscategorie en de geldigheid aan. De tlv is landelijk geldig, dus na een verhuizing kan een kind met een geldige tlv direct naar een andere school voor vso.

Als de indicatie afloopt en de school voor speciaal onderwijs van mening is dat voortgezet verblijf op die school wenselijk is, dan vraagt de vso school bij het samenwerkingsverband dat de tlv heeft afgegeven, een nieuwe tlv aan. Het samenwerkingsverband beslist vervolgens of zij een nieuwe tlv afgeeft of doet een ander passend aanbod.

Voorlichting over aanmelding

Voor meer informatie over aanmelding op onze school kunt u terecht bij de basisschool.

Indicaties voor toelating tot de klassen vmbo-K/T

 • Er is sprake van een IQ tussen de 90-120, zodat de leerling maximaal kan profiteren van het onderwijsaanbod.
 • Er is geen gestapelde problematiek, tenzij deze door middel van medicijnen onder controle is.
 • Hij/zij moet een geïnternaliseerde problematiek hebben en gevoelig zijn voor autoriteit.
 • Hij/zij moet leergericht zijn.
 • De school kan tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
 • De leerling heeft baat bij/kan alleen goed functioneren door: veel structuur; rust; klassikale aanpak en voorspelbaarheid.

Indicaties voor toelating tot de havo

 • Uw zoon of dochter heeft minstens een havo/vwo-advies op basis van de geldende toelatingsnormen voor het havo/vwo. Deze normen zijn te vinden in het Brugboek dat jaarlijks wordt uitgegeven of op www.brugboek.nl
 • Gezien de problematiek van de kinderen worden uitsluitend leerlingen aangenomen met een ruim havo-advies.
 • Er is sprake van geïnternaliseerde gedragsproblematiek.
 • De school kan tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
 • De leerling heeft baat bij/kan alleen goed functioneren door: veel structuur; rust; klassikale aanpak en voorspelbaarheid.
 • Er is geen gestapelde problematiek, tenzij deze door middel van medicijnen onder controle is.
 • Hij/zij heeft een leergerichte instelling en is gevoelig voor aanwijzingen.
 • Er is sprake van een duidelijk aanwezig geweten.
 • Hij/zij heeft geen agressief gedrag.

Daafnieuws