zorg en begeleiding

zorg en begeleiding

zorg en begeleiding

Ons team besteedt veel aandacht aan het gedrag, de mentaliteit en de onderwijsontwikkeling van onze leerlingen. De mentoren, de teamleiders en de zorgcoördinator hebben hierin speciale taken. Daarnaast zijn er gespecialiseerde medewerkers binnen de school, zoals remedial teacher, dyslexiedeskundige, orthopedagogen, psycholoog en psychologisch medewerker. Ook een rouwverwerkingsdeskundige en een vertrouwenspersoon zijn beschikbaar.

Docent of leerkracht

Professionele docenten zijn onmisbaar voor een school. Voor ons docententeam faciliteren we een groot aantal bijscholingsmogelijkheden zodat zij de hoogte zijn en blijven van de nieuwste innovaties op didactisch en pedagogische gebied.

Mentor

De meeste van onze docenten zijn ook mentor. De mentor is de spin in het web rondom de ondersteuning van leerlingen. De mentor is dan ook de eerste en de belangrijkste persoon op school die contact heeft met de leerling en de ouder(s) of verzorger(s).Zowel op sociaal-emotioneel alsook op didactisch gebied monitort de mentor de vorderingen, stagnaties, mogelijkheden en de onmogelijkheden van de leerling. Mentoren voeren om deze reden individuele begeleidingsgesprekken (IB-gesprekken) met de leerlingen. Naast deze individuele begeleiding verzorgt de mentor ook de groepsbegeleidingslessen.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator bewaakt de ondersteuningsstructuur die de school leerlingen biedt. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor:

 • intakes,
 • TLV-aanvraag (toelaatbaarheidsverklaring) en verlenging,
 • contact met externe hulpverleningsinstanties,
 • contact met andere scholen,
 • contact met ouders in complexe situaties,
 • ondersteuningsbeleid.

De zorgcoördinator neemt deel aan bijeenkomsten van het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland om mee te denken over en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen omtrent leerlingenondersteuning, ofwel passend onderwijs.

Teamleider

De teamleider begeleidt, adviseert en ondersteunt onze mentoren en docenten bij het geven van onderwijs en zorg aan onze leerlingen. Dat doet de teamleider zelf of hij/zij zet daarvoor de juiste ondersteuning binnen of buiten de school in. Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor de invulling van de groepsbegeleidingslessen.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt leerlingen bij problemen. Bijvoorbeeld bij (faal)angst, motivatieproblemen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de orthopedagoog testen af. Daarnaast begeleidt de orthopedagoog zij-instroomleerlingen.

Schoolpsycholoog

De schoolpsycholoog is medeverantwoordelijk voor de intake van nieuwe leerlingen. Op basis van de intake-informatie stelt de schoolpsycholoog binnen 6 weken na aanvang een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor de leerling op. Tevens ondersteunt de psycholoog leerlingen bij problemen zoals bijvoorbeeld (faal)angst, motivatieproblemen en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de schoolpsycholoog testen af.

Psychologisch medewerker

De psychologisch medewerker ondersteunt leerlingen bij problemen zoals bijvoorbeeld (faal)angst, motivatieproblemen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig neemt de psychologisch medewerker testen af.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit:

 • De zorgcoördinator
 • Teamleiders
 • De orthopedagoog
 • De schoolpsycholoog
 • De psychologisch medewerker
 • De directeur.

Het zorgteam adviseert en ondersteunt mentoren en docenten. Constateert de mentor belemmeringen in het onderwijsleerproces of de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling, dan kan de mentor een leerling aanmelden voor bespreking in het zorgteam. Het zorgteam onderzoekt de handelingsmogelijkheden die ingezet kunnen worden.

Commissie van Begeleiding (CvB)

De commissie van begeleiding bestaat uit:

 • De zorgcoördinator
 • De schoolarts
 • De orthopedagoog
 • De schoolpsycholoog
 • De psychologisch medewerker

De CvB is verantwoordelijk voor de intake van nieuwe leerlingen, het opstellen en evalueren van OPP’s en het ondersteunen van mentoren omtrent passend onderwijs.

Ambulant begeleider

Wij bieden onze ondersteuning aan leerlingen zoveel mogelijk binnen de groepslessen. Als dat noodzakelijk is zal de leerling ook buiten de lessen ondersteuning krijgen van gespecialiseerde medewerkers binnen de school. Dat kan in de vorm van ambulante begeleiding. Ambulant begeleiders komen uit diverse lagen van de schoolorganisatie.

Als expertise voor passende (ambulante) ondersteuning niet binnen school aanwezig is werken we samen met ketenpartners, die waar mogelijk, ook naar school komen om ondersteuning te bieden.

Dyslexiedeskundige

Bij een vermoeden van dyslexie kan een leerling op aangeven van de mentor op school worden getest door een dyslexiedeskundige. De dyslexiedeskundige adviseert en begeleidt de leerling, de ouder(s) of verzorger(s) en het team op het gebied van dyslexie. De dyslexiedeskundige is tevens verantwoordelijk voor de inzet van hulpmiddelen en/of privileges voor leerlingen met een dyslexieverklaring.

Remedial teacher

Extra ondersteuning op didactisch gebied bieden we zoveel mogelijk tijdens de groepslessen. Daarnaast zijn er trainingslessen waarbij leerlingen uit verschillende klassen extra training krijgen in rekenen, taal of studievaardigheden. Indien nodig, kan een leerling voor een bepaalde periode individuele ondersteuning krijgen van de remedial teacher.

Vertrouwenspersoon

Medewerkers en leerlingen kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten over ongewenste omgangsvormen op school. Denk aan:

 • (Seksuele) intimidatie
 • Discriminatie/racisme
 • Verbale en fysieke agressie
 • (Cyber)pesten
 • Meiden intimidatie

Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn uiteraard altijd vertrouwelijk.

Meer informatie vindt u in de ondersteuningsprofielen bij de downloads.

Daafnieuws

Open Podium 2020

Op woensdagavond 12 februari was de aula van de Daaf Geluk omgetoverd tot een knusse theaterzaal. De trap zat vol met familie, vrienden, medeleerlingen en docenten en aan de zijkant zaten de deelnemende leerlingen met lichte zenuwen te wachten tot ze hun kunsten...

Lees meer

Inloopmiddag 5 februari 2020 gaat niet door

Beste ouders/verzorgers, Door omstandigheden gaat de inloopmiddag van woensdag a.s. niet door. De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 13 mei. Wij beseffen dat u misschien hiervoor uw agenda vrij heeft moeten maken en bieden onze excuses aan.  Met vriendelijke...

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 5 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur

De eerste inloopmiddag in november leverde mooie gesprekken en suggesties op. Ook was er de wens om sommige thema’s wat langer met elkaar te bespreken. Aan deze wens geven we graag gehoor! U bent van harte welkom om met andere ouders in gesprek te gaan over het thema...

Lees meer

VMBO infoavond 2e klas

Hieronder de powerpoint presentaties betreft de info over 2e  klas VMBO profielen. presentatie vmbo infoavond 2019 presentatie vmbo infoavond 2019 LOB en profielen presentatie ouderavond E&O

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer