verzuim/verlof

verzuim/verlof

verzuim / verlof

Lesverzuim

Als leerling is uw zoon of dochter verplicht zich aan de schoolregels te houden en de lessen bij te wonen. Niet-gemeld verzuim zien we als spijbelen en melden wij als zodanig aan de leerplichtambtenaar.

(Te)laatkomers

Komt uw kind te laat, dan meldt het zich bij de administratie voor een te-laat briefje. Zonder dit briefje kan hij/zij de les niet in. Wie door doktersbezoek of huiselijke omstandigheden te laat komt, moet dit door een schriftelijke of telefonische mededeling van thuis laten bevestigen. Ook dan is er een te-laat briefje nodig om toegelaten te worden tot de lessen.

Ongeoorloofd te laat? Dan wordt de gemiste les meteen dezelfde dag na schooltijd ingehaald. In overleg met de conciërges kan dit inhalen ook de volgende ochtend ruim voor aanvang van de lessen.

Bij meer dan 3 keer te laat komen van uw zoon of dochter ontvangt u als ouder of verzorger een bericht via e-mail. De school kan de ouders of verzorgers vervolgens uitnodigen voor een gesprek over het verzuim. Doel is dan een oplossing te vinden die een deelname aan de lessen door hun zoon of dochter zeker stelt. Veelvuldig te laat komen meldt de school aan de leerplichtambtenaar.

Ziekmelding

Is uw zoon of dochter ziek of is onverwacht bezoek aan een huisarts, tandarts en dergelijke nodig? Meldt u dat dan vóór aanvang van de lessen telefonisch via 023-5261 644 (kies optie 1). Niet gemeld is ongeoorloofd afwezig en wordt geregistreerd als spijbelen. Bij ziekte van u kind dient u dit iedere dag door te geven via de wijze als hierboven beschreven. 

Ziek worden tijdens de lessen

Wanneer een leerling ziek wordt tijdens de les, meldt hij/zij dit in eerste instantie aan de lesgevende docent. Daarna meldt hij/zij zich bij de mentor of als die er niet is bij zijn/haar teamleider. Deze geeft dan toestemming om bij de administratie een ‘ziek naar huis’-kaart te halen. Het is de bedoeling dat deze kaart bij terugkomst op school volledig ingevuld en ondertekend door u als ouder of verzorger bij de administratie ingeleverd wordt.

Afwezigheid van de leerling

Onze docenten noteren afwezigen en (te)laatkomers direct in Magister. Is er geen bericht en/of verlofaanvraag bij de administratie bekend, dan nemen we telefonisch contact met u als ouder/verzorger op.

Verzuim van de lessen lichamelijke opvoeding

Wanneer uw zoon of dochter – door welke omstandigheden dan ook – niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, moet u dat als ouder/verzorger vóór aanvang van het lesuur schriftelijk melden. Uw zoon of dochter meldt zich met uw briefje bij de docent lichamelijke opvoeding en blijft daarna – in principe – op school.

Zijn er medische of andere dwingende redenen die het gedurende langere tijd niet mogelijk maken de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, dan kunt u als ouder of verzorger een verzoek om vrijstelling richten aan de schoolleiding, bij voorkeur met een verklaring van de behandelende arts.

Verzoeken om extra schoolverlof

Extra schoolverlof verleent de schoolleiding alleen bij wat we een ‘gewichtige omstandigheid’ noemen. Deze term wordt in de leerplichtwet met voorbeelden uitgelegd, zoals:

  • Sterfgevallen in de naaste familie
  • Ernstige ziekte van de ouders
  • Zeer slechte weersomstandigheden
  • Jubilea e.d.

Voor extra verlof zijn speciale formulieren bij de administratie verkrijgbaar.

Vakantieverlof

Verlof voor extra vakantie is bijna niet mogelijk. De enige toegestane reden hiervoor is wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep, bijv. door seizoensarbeid van een van de ouders, niet mogelijk is om tijdens een van de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie van 2 weken te hebben. In dat geval kan de directeur bij hoge uitzondering eenmaal per schooljaar toestemming verlenen, voor ten hoogste 10 schooldagen.

Belangrijk is dat dagen voor extra verlof niet in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar mogen vallen. Altijd geldt dat uw aanvraag voor extra verlof minimaal 4 weken vóór de gevraagde verlofperiode ingediend moet zijn bij de directeur.

Over alle aanvragen voor extra verlof beslist de directeur als het gaat om minder dan 10 schooldagen per jaar. Vraagt u meer dan 10 dagen aan, dan beslist de leerplichtambtenaar. Bij afwijzing van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen.

Daafnieuws

Open Podium 2020

Op woensdagavond 12 februari was de aula van de Daaf Geluk omgetoverd tot een knusse theaterzaal. De trap zat vol met familie, vrienden, medeleerlingen en docenten en aan de zijkant zaten de deelnemende leerlingen met lichte zenuwen te wachten tot ze hun kunsten...

Lees meer

Inloopmiddag 5 februari 2020 gaat niet door

Beste ouders/verzorgers, Door omstandigheden gaat de inloopmiddag van woensdag a.s. niet door. De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 13 mei. Wij beseffen dat u misschien hiervoor uw agenda vrij heeft moeten maken en bieden onze excuses aan.  Met vriendelijke...

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 5 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur

De eerste inloopmiddag in november leverde mooie gesprekken en suggesties op. Ook was er de wens om sommige thema’s wat langer met elkaar te bespreken. Aan deze wens geven we graag gehoor! U bent van harte welkom om met andere ouders in gesprek te gaan over het thema...

Lees meer

VMBO infoavond 2e klas

Hieronder de powerpoint presentaties betreft de info over 2e  klas VMBO profielen. presentatie vmbo infoavond 2019 presentatie vmbo infoavond 2019 LOB en profielen presentatie ouderavond E&O

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer