onderwijs met structuur

onderwijs met structuur

onderwijs met structuur

Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool verzorgt het voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (vmbo K/T) en het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo). Met havo zijn wij in het schooljaar 2009-2010 gestart.

 • De cursusduur voor een vmbo K/T opleiding is 4 jaar.
 • De cursusduur van de havo is 5 jaar.

Lessen met structuur

Er zit veel structuur in onze lessen, want dat geeft onze leerlingen houvast. Zo is elke les opgebouwd uit deze elementen:

 • Terugblik
 • Oriëntatie
 • Instructie
 • Begeleid oefenen
 • Controle
 • Verwerking
 • Afronding

Onze docent zet bij elke les het doel van de les op het bord en kijkt na afloop of dit doel is behaald. Zo controleert de docent in grote mate het leerproces. Voor veel lessen staat er op de elektronische leeromgeving (ELO) een filmpje over de lesstof. Leerlingen kunnen dit voor of na de les bekijken.

Huiswerk maken

Binnen de lessen besteden we veel aandacht aan huiswerk maken. Het ene kind begrijpt instructies eerder dan het andere kind en daar houden we rekening mee. Als dat nodig is, geven we extra uitleg, want dat kinderen verschillend zijn, is iets wat we op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool echt goed begrijpen.

Het gemaakte huiswerk bespreken we in de les. Daarbij geven we uitleg en behandelen we de nieuwe leerstof waarvoor nieuw huiswerk wordt opgegeven. Dat huiswerk maken onze leerlingen voor een groot deel al tijdens de les. Het huiswerk dat een leerling niet in de les af heeft, moet thuis afgemaakt worden. Er zijn ook leeropdrachten en die doen onze leerlingen altijd thuis.

Voor leerlingen die thuis geen huiswerk kunnen maken, is er de huiswerkklas. Ook de mentor van een leerling kan aangeven dat een huiswerkklas een betere keuze is dan thuis huiswerk maken.

Individueel ontwikkelingsperspectiefplan OPP

Naast de basisondersteuning die we bieden, maken we op de Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool voor iedere leerling een individueel ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dit OPP sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van de leerling. In het OPP staan onder andere de doelen waaraan we werken via een SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) geformuleerde aanpak. Elk individueel ontwikkelingsperspectiefplan komt tot stand in samenwerking met de ouder(s) of verzorger(s) en de leerling en bespreken we minimaal 2 keer per jaar.

Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van onze leerlingen volgen we nauwgezet. Daarbij maken we gebruik van:

 • Magister
  Magister is een digitaal registratiesysteem. Magister gebruiken we om ontwikkelingen, bijzonderheden en communicatie over leerlingen vast te leggen. Met een inlogcode hebben leerlingen en ouders toegang tot Magister. Leerlingen en ouders kunnen op Magister de volgende informatie raadplegen:

  • Behaalde resultaten en cijfers
  • Aanwezigheid
  • Opgegeven huiswerk
  • Elektronische LeerOmgeving (ELO). Hierin staan de leeropdrachten.
 • Datapas – sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem
  Naast Magister maakt de school vanaf 1 augustus 2015 gebruik van het Datapas leerlingvolgsysteem om leerdoelen voor de leerling in beeld te brengen. In Datapas is het handelingsdeel van het OPP opgenomen. De basis van het handelingsdeel is de competentie- signaleringslijst waarmee we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling volgen op de volgende gebieden:

  • Gedrag naar docenten toe
  • Gedrag naar medeleerlingen toe
  • Werkhouding
  • Sociaal emotioneel welbevinden

  De mentor registreert hoe er samen met de leerling aan leerdoelen wordt gewerkt en welke resultaten dit oplevert.

 • Competentielijsten
  De competentielijst is een instrument om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen en meet het niveau van 32 vaardigheden. Door de ontwikkeling van een leerling gedurende een schooljaar te volgen weten we op welke gebieden de leerling ondersteuning nodig heeft. De vaardigheden die scoren in de competentielijst zijn:

  • Zelfbeheersing/impulscontrole
  • Planning/organisatie
  • Flexibiliteit
  • Zelfreflectie
  • Emotieregulatie

Daafnieuws

Open Podium 2020

Op woensdagavond 12 februari was de aula van de Daaf Geluk omgetoverd tot een knusse theaterzaal. De trap zat vol met familie, vrienden, medeleerlingen en docenten en aan de zijkant zaten de deelnemende leerlingen met lichte zenuwen te wachten tot ze hun kunsten...

Lees meer

Inloopmiddag 5 februari 2020 gaat niet door

Beste ouders/verzorgers, Door omstandigheden gaat de inloopmiddag van woensdag a.s. niet door. De eerstvolgende inloopmiddag is woensdag 13 mei. Wij beseffen dat u misschien hiervoor uw agenda vrij heeft moeten maken en bieden onze excuses aan.  Met vriendelijke...

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 5 februari van 15.30 uur tot 17.00 uur

De eerste inloopmiddag in november leverde mooie gesprekken en suggesties op. Ook was er de wens om sommige thema’s wat langer met elkaar te bespreken. Aan deze wens geven we graag gehoor! U bent van harte welkom om met andere ouders in gesprek te gaan over het thema...

Lees meer

VMBO infoavond 2e klas

Hieronder de powerpoint presentaties betreft de info over 2e  klas VMBO profielen. presentatie vmbo infoavond 2019 presentatie vmbo infoavond 2019 LOB en profielen presentatie ouderavond E&O

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer