extra hulp

extra hulp

extra hulp

De Vestiging Gunning op de Daaf Gelukschool biedt extra zorg en ondersteuning aan leerlingen waar dat nodig blijkt. Die extra hulp geven wij op diverse manieren inhoud.

Pedagogisch Hulpverlener

De pedagogisch hulpverlener is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met een autisme spectrum stoornis. Zij bieden ondersteuning en begeleiding zowel in de klassen als door middel van individuele begeleidingsgesprekken.

Zorgteam

Soms ontstaan er belemmeringen in het leerproces. De mentor kan dan, in overleg met de teamleider, advies inwinnen bij het zorgteam. De mentor formuleert dan samen met de teamleider een hulpvraag die wordt voorgelegd aan het zorgteam. Het zorgteam bespreekt de hulpvraag en stelt een handelingsplan op. Ook wijzen we een proceseigenaar aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het plan. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoeften roepen wij interne of externe hulp in. Ouders of verzorgers worden altijd in kennis gesteld van het inschakelen van het zorgteam en ook de hoogte gesteld van de uitkomst van het zorgteamoverleg. Uiteraard kunnen ouders of verzorgers hun mening geven over de uitkomst van het zorgteamoverleg. Het zorgteam staat onder voorzitterschap van de adjunct-directeur.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Bij schooloverstijgende ondersteuningsvragen beleggen we een MDO. Daarbij nodigen we naast de leerling en zijn ouder(s) of verzorger(s) ook alle bij de zorg betrokken personen uit, dus ook interne en externe professionals.
De orthopedagogen, de psycholoog en de psychologisch medewerker ondersteunen onze leerlingen bij faalangst, blokkades, motivatiebelemmeringen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig nemen zij testen af. In samenwerking met de zorgcoördinator stellen zij de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) voor de leerlingen op.

Extra zorg en ondersteuning bij ingrijpende gebeurtenissen

Voor leerlingen die vanwege een verlies in de directe omgeving (overlijden, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen) extra ondersteuning nodig hebben, zijn er 2 medewerkers aanwezig die deze ondersteuning kunnen bieden. Deze kunnen als een leerling vastloopt in zijn of haar verdriet individuele begeleiding bieden. Ook het vormen van steungroepen is mogelijk. Uiteraard gebeurt dit pas na zorgvuldig overleg met ouders/verzorgers en mentoren van de leerlingen.

Daafnieuws

VMBO infoavond 2e klas

Hieronder de powerpoint presentaties betreft de info over 2e  klas VMBO profielen. presentatie vmbo infoavond 2019 presentatie vmbo infoavond 2019 LOB en profielen presentatie ouderavond E&O

Lees meer

Inloopmiddag woensdag 13 november 2019

Woensdag 13 november is er van 15.30 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag voor alle ouders/verzorgers van onze leerlingen. Deze middag staat in het teken van ontmoeting. U kunt in een informele sfeer ervaringen, ideeën, tips, vragen, wensen, enz. uitwisselen met andere...

Lees meer